ویروسی بنام ولایت فقیهاز زمان بروی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی بر میهن امان، جامعه دردمند ایران شاهد بروز انواع و اقسام مصیبت ها، بیماری، زلزله، توفان های شنی، سیل، سرنگون نمودن هواپیمای مسافربری، ترور، بلوا، خون ریزی، اعدام، سرکوب، آلودگی هوا، طغیان رودخانه ها، حمله ملخ ها، خشکسالی، تخریب عامدانه محیط زیست، جنگ و بدبختی می باشد.

تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد فلج ایراندرحالیکه اپیدمی کرونا در ایران آخوند زده بطرز بی سابقه ای در حال رشد می باشد و در حالیکه مقامات رژیم همچنان با دروغگویی و پنهانکاری تلاش دارند تا تبعات ویرانگر این بیماری را از جامعه پنهان نمایند، داده های بازار تمام از ایست تجاری و اقتصادی در کشور خبر می دهند.

ویروس کرونا - سرکوب، پاسخ رژیم به جامعهدرحالیکه اپیدمی کرونا بطرز بی سابقه ای در کشور در حال رشد و نمو می باشد، دیکتاتوری ولی فقیه بعوض رفتن به عمق فاجعه و گذاشتن مرحم بر زخم های مردم ، تنها راه حل را در افزایش سرکوب، دستگیری های کود و بگیر و ببند جستجو می کند.

کشور در فلج کامل - «یک مورد بیمار کرونا هم نداریم»!درحالیکه دیکتاتوری ولی فقیه طی هفته های گذشته بدروغ برطبل تبلیغاتی که «یک مورد ابتلا به بیماری کرونا هم نداریم» می دمید، اکنون به نیم نگاهی به وضعیت بحرانی در بسیاری از شهرهای ایران، بخوبی می توان به فلج کامل جامعه رسید.

نمایش انتخابات - پنهانکاری عامدانه از بروز اپیدمی کرونادرحالیکه بسیاری از متخصصان پزشکی نسبت به شروع بیماری کرونا در بخش های مختلف ایران هشدار داده اند، اما رژیم آخوندی بی تفاوت نسبت به جان انسان ها، از دادن آمار و ارقام واقعی در مورد بیماران و ابعاد رشد این بیماری در کشور خودداری کرده است.

صفحه1 از290