حکومتی پریشان حال درمحاصره سیاه جعبهٰ‌های بیشمار...


 
رژیم رو به زوال آخوندی در آشفتگی اوضاع داخلی و بین المللی اش هر روز جعبه های سیاه متعددی که سند جنایات این رژیم داعشی هستند را به مردم ایران و جهان عرضه کرده و مستمرهم برتعدادشان میافزاید.

پرویز خزایی: ممجواد ریبنتروپ


محمد جواد ظریف – ماله کش نظام فاشیسم دینی و همرتبه یواخیم فون ریبنتروپ – وزیرخارجه آدولف هیتلر- باید- پیش از هر چیز- روی آخوندیش همرتبه سنگپای قزوین شهر زیبا وتاریخی عزیزمان باشد- تا جرات کند و روی منحوسش بشود که در این کنفرانس بزرگ سالانه جهانی – اصلا شرکت کند.

صفحه1 از838