اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه علیه دستگیریها و اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی ادامه دارد.

روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ کارگران نیشکر هفت‌تپه در حمایت از همکاران اخراجی خود در محوطه شرکت تجمع کردند.
کارگران هفت تپه تاکید کردند که خواهان امنیت شغلی و خارج شدن این شرکت از دست بخش خصوصی هستند و تا آزاد شدن همکاران زندانی‌شان به اعتصاب خودشان ادامه می دهند.
درهمین حال گزارشها حاکیست که رژیم آخوندی چند تن از کارگران هفت تپه را که در یک اقدام نمایشی به مجلس ارتجاع دعوت کرده بود، دستگیر کرد. همزمان سه کارگر اعتصابی نیز دستگیر شدند.
قضاییه جنایتکار آخوند جلاد ابراهیم رئیسی درحالی احکام دستگیری کارگران هفت‌تپه را صادر می کند، که عوامل رژیم، برای خراب کردن اعتراضات کارگران عکسهای این قاتل بدنام ۶۷را وارد اعتصاب کارگران میکنند که باعث نفرت و خشم کارگران شده و به طرق مختلف انزجار خودرا ابراز کرده اند.