سخنگوی دولت آخوند روحانی در رابطه با بحران دیگری که در این روزها بر سر شکنجه و اعترافات اجباری توسط رژیم بالا گرفته است، بیهوده کوشید تا این فضیحت را روی باند رقیب سرشکن کند، ولی ناگزیر از اعتراف به این جنایت رایج در حاکمیت آخوندی شد.

علی ربیعی که یک دژخیم کهنه‌کار اطلاعاتی است، شکنجه و گرفتن اعترافات تلویزیونی از سیزده فرد به اتهام ترور کارشناسان اتمی نظام و اعدام یکی از آنها را با وقاحتی حیرت انگیز، تحت عنوان اشکال «کارشناسی یک حوزه دیگر»، ماستمالی کرد.
در حالیکه زندان و شکنجه‌ی افراد دستگیر شده، در دولت روحانی نیز بیش از یکسال ادامه داشته، علی ربیعی روز دوشنبه ۲۸مرداد، گفت: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده من هم پیرامونش واقعا من هم ورود به پرونده ندارم که بگم ورودی کرده باشم ولی یک اطلاعات کلی که وجود داره به هر حال یک تعداد از افراد بودند که حداقل در یک موردش من با دوستان مسئول دیروز و امروزی که در این زمینه صحبت کردم یک مورد از این موارد هم اعتراف هم کرده درست هم بوده ولی متاسفانه یک تعداد از موارد کار کارشناسی توی آن صورت نگرفته کارشناس ضد جاسوسی نبوده کارشناسهای حوزه دیگری بودند آمدند روی این پرونده کار کردند و به هر حال این اعترافات در آن سامان گرفته صورت گرفته و فکر می کنم همانموقع هم بنحوی دلجویی و عذرخواهی از این افراد شده».